STATUT

Związku Studentów Niemieckich w Polsce z siedzibą w Raciborzu

 

Rozdział I: Nazwa, teren działania i siedziba Związku

Rozdział II: Cele Związku i sposoby ich realizacji

Rozdział III: Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków

Rozdział IV: Władze Związku

Rozdział V: Reprezentowanie Związku na zewnątrz

Rozdział VI: Gospodarka finansowa

Rozdział VII: Zmiany w statucie i sposób likwidacji Związku

Rozdział VIII: Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Związku

§ 1

Stowarzyszenie, zwane dalej Związkiem nosi nazwę: Związek Studentów Niemieckich w Polsce z siedzibą w Raciborzu i ma osobowość prawną.

§ 2

Związek używa pieczęci w języku polskim "Związek Studentów Niemieckich w Polsce z siedzibą w Raciborzu" i w języku niemieckim "Verein Deutscher Hochschüler in Polen zu Ratibor – VDH Ratibor"

§ 3

Siedzibą Związku jest miasto Racibórz.

§ 4

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Związek używa odznak członkowskich, którymi są: emaliowana tarczka oraz cyrkiel.
2. Barwami Związku sa: czarna, zółta i niebieska.

Z powrotem

 

Rozdział II

Cele Związku i sposoby ich realizacji

§ 6

Związek stawia sobie następujące cele:

1. Pielęgnacja i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego oraz tradycji narodu niemieckiego.

§ 7

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez działania w zakresie:

Z powrotem

 

Rozdział III

Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków

§ 8

1. Członkowie Związku dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierąjacych.

2. Członkowie zwyczajni dzielą się na:

a) aktywnych (studiujących w Polsce),
b) nieaktywnych (studiujących czasowo za granicą),
c) absolwentów (dam i filistrów).

 

§ 9

Członkiem zwyczajnym Związku Studentów Niemieckich w RP może być każda osoba pochodzenia niemieckiego albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji niemieckiej zamieszkała na terenie działania Związku i będąca obecnie studentem lub osobą posiadającą wyższe wykształcenie.

§ 10

Członkiem wspierającym Związek może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację o przystąpieniu do Związku w tym charakterze.

§ 11

1. Członkostwo nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Związku.

2. Członkowie – Założyciele Związku stają się po jego zarejestrowaniu automatycznie członkami zwyczajnymi.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku.

2. Uczestniczyć w organizowanych przez Związek imprezach.

3. Korzystać z urządzeń Związku na zasadach ustalonych przez jego władze.

§ 13

Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

Członek Związku ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń władz Związku.

2. Brać czynny udział w realizacji celów Związku określonych Statutem.

3. Opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 15

Członkiem – absolwentem (damą lub filistrem) Związku może zostać każdy członek zwyczajny posiadający wyższe wykształcenie. Status damy lub filistra przyznaje Zarząd Związku na ustny wniosek zainteresowanego w drodze głosowania jawnego większością głosów obecnych na Zebraniu Zarządu. Damy i filistrowie mają prawo prowadzić działalność w swoim gronie jako Koło Dam i Filistrów jako organie Związku.

§ 16

Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1. Rozwiązania Związku.

2. Wystąpienia ze Związku.

3. Śmierci członka.

4. Podjęciu uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu członka ze Związku z powodu rażącego naruszenia Statutu, uchwał, zarządzeń lub innych postanowień organów Związku, bądź działania na jego szkodę.

Z powrotem

 

Rozdział IV

Władze Związku

§ 17

Władzami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Związku.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Związku stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku i nie później niż w okresie jednego miesiąca po upływie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.

§ 19

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

1. Wybór Zarządu Związku w składzie jeden Przewodniczący i trzech Członków oraz Komisji Rewizyjnej na okres jednego roku.

2. Uchwalenie Statutu Związku oraz wprowadzenie zmian w jego treści.

3.Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

4. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Zwiąku.

5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

6. Wytyczanie głównych kierunków pracy Związku.

§ 20

Decyzje i uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od ilości obecnych. Głosowanie tajne odbywa się, jeśli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów osób uprawnionych.

§ 21

Pracami Związku i działalnością członków kieruje Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres jednego roku. Kadencja Zarządu upływa w dniu wyboru nowego Zarządu. W przypadku rezygnacji jednego z Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z powierzonej mu funkcji przed upływem kadencji, wybiera się na jego miejsce nowego Członka na okres do upływu kadecji Zarządu.

§ 22

Zarząd składa się z Przewodniczącego i trzech Członków. Przewodniczący Związku i trzej Członkowie Zarządu są wybierani bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swojego grona wice przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 23

Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący. Zarząd odbywa swe posiedzenia co najmniej cztery razy w roku. Obrady Zarządu są protokołowane. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej dwóch jego Członków.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków, którzy są wybierani bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków na okres jednego roku. Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy:

Z powrotem

 

Rozdział V

Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

§ 26

Związek jest reprezentowany na zewnątrz przez jego Przewodniczącego, a w jego zastępstwie przez innego uprawnionego przez Zarząd Członka Zarządu.

Z powrotem

 

Rozdział VI

Gospodarka finansowa

§ 27

Środki finansowe dla realizacji statutowych celów Związku pochodzą z:

§ 28

Majątkiem Związku zarządza Zarząd Związku.

§ 29

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu.

Z powrotem

 

Rozdział VII

Zmiany w statucie i sposób likwidacji Związku

§ 30

O zmianach i uzupełnieniach niniejszego statutu oraz rozwiązaniu Związku decyduje Walne Zebranie większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej 50% liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od liczby obecnych. O Walnym Zebraniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie drogą pisemną.

§ 31

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną, która ma nadzorować przeznaczenie majątku Związku na cele statutowe.

Z powrotem

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 32

Dopuszcza się powszednie używaną nazwę Związku w języku niemieckim: "Verein Deutscher Hochschüler in Polen zu Ratibor – VDH Ratibor"

§ 33

Związek jest organizacją mniejszości narodowej w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez traktat polsko-niemiecki z dnia 14.11.1990 i 17.06.1991 r. i międzynarodowe regulacje prawne.

§ 34

Związek może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych zrzeszających ruchy i organizacje studenckie, organizacji wymiany naukowej i kulturalnej jak również organizacji zrzeszających organizacje mniejszości narodowych.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz postanowienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17. czerwca 1991 roku.

§ 36

Niniejszy statut uchwalono na zebraniu założycielskim dnia 6. października 1999 r. – wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Związku.

Z powrotem


wersja niemiecka